Make your own free website on Tripod.com

 

ghh;j;jhNy gutrk;

ghly;fs;

Play Download

ghbath;fs;

eP jhd; vd; Njrpa  Balram, Chitra
ghh;j;jhNy gutrk; Rehna, Ganga, Febi, Poornimaa
moNf Rfkh cd; Srinivas, Sadhana Sargam
%d;nwOj;Jf; nfl;l Karthik, Harini
kd;kj khrk; Shankar Mahadevan, Nityashree
yt; nrf; yt; nrf; Sriram, Sivamani 
mjpra jpUkzk; Kalyani Menon, Sujatha, Sriram
ehjph; jpdh... Rashid Ali, Thubhara